Video-/filmimateriaalin käyttöehdot

Tilanne 11 / 2012

Hansgrohe SE (jäljempänä "lisenssinantaja") on tekijänoikeuksien haltija, tarkemmin sanottuna video-/filmimateriaalin tekijänoikeuksien yksinoikeuslisenssin haltija (jäljempänä "oikeudet)".

Lisenssinantaja on myös lisenssinantajan tuotteiden tavaramerkkioikeuksien haltija; tosin tämän sopimuksen kohteena ei ole tavaramerkkilisenssi, eikä mitään näiden käyttöehtojen kohdista voida pitää perusteena tavaramerkkilisenssisopimukselle.

Näiden käyttöehtojen kohdetta ei myöskään voida pitää perusteena myyntisuhteelle.

Verkkosivustomme video-/filmimateriaali tarjotaan käyttöön ainoastaan tässä esitettyjen käyttöohjeiden mukaisesti. Jos vastaanottaja käyttää tai lataa video-/filmimateriaalia (jäljempänä "materiaali)", vastaanottaja (jäljempänä "lisenssinsaaja") hyväksyy nämä käyttöehdot.

 1. Lisenssinantaja myöntää täten lisenssinsaajalle milloin tahansa irtisanottavissa olevan, ei-siirrettävän ja ei-yksinoikeudellisen lisenssin oikeuksien käyttöön ainoana tarkoituksena tarjota ja myydä lisenssinantajan tuotteita.
 2. Lisenssinsaaja on oikeutettu käyttämään oikeuksiin kuuluvaa materiaalia, jonka hän on saanut tavanomaisessa kaupankäynnissä. Lisenssinsaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada kyseistä materiaalia lisenssinantajalta.
 3. Lisenssinsaaja ei saa väärinkäyttää tätä lisenssiä tai oikeuksiin kuuluvaa materiaalia.
 4. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta myöntää alilisenssejä.
 5. Lisenssinsaaja ei saa missään vaiheessa käyttää oikeuksia muuhun kuin kuvattuun käyttötarkoitukseen, eikä hän saa toimia näiden käyttöehtojen sisällön tai tarkoituksen vastaisesti. Lisenssinsaajan on pidättäydyttävä kaikista toimista, joilla järkevästi asiaa tarkastellen olisi mitä todennäköisimmin haitallinen vaikutus lisensoidun oikeuden arvoon, voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai lisenssinantajan tällaista oikeutta koskevaan omistusoikeuteen.
 6. Lisenssinsaajan tulee erityisesti noudattaa kullekin materiaalille myönnettyä käyttötapaa ja -aikaa.
 7. Lisenssimaksuja ei peritä.
 8. Lisenssinsaaja hyväksyy täten, että lisenssinsaajan ja lisenssinantajan välisessä suhteessa lisenssinantaja on oikeuksien ainoa omistaja ja että oikeudet ovat lisenssinantajan yksinomistuksessa ja pysyvät sellaisina ja että lisenssinsaaja, lukuun ottamatta tässä myönnettyä lisenssiä, ei ole hakenut laajempia oikeuksia tai vaatimuksia kyseisiin oikeuksiin. Lisenssinsaaja ei puutu lisenssinantajan oikeuksia koskevaan omistusoikeuteen.
 9. Kun lisenssi päättyy irtisanomisen tai sopimuksen voimassaolon päättymisen vuoksi, kaikki lisenssinsaajalle myönnetyt oikeudet materiaaliin raukeavat automaattisesti. Tämä pätee myös silloin, kun kullekin materiaalille myönnetty käyttöaika päättyy. Lisenssinsaajan tulee lopettaa välittömästi oikeuksien sekä oikeuksiin kuuluvan materiaalin käyttö.
 10. Lisenssinantaja ei takaa oikeuksien oikeudellista pätevyyttä eikä ole millään tavoin vastuussa siitä, että oikeuksia voidaan käyttää kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta.
 11. Lisenssinsaaja sitoutuu korvaamaan lisenssinantajalle kaikki sellaiset vaatimukset, nostetut kanteet, menetykset, vahingot ja kulut (mukaan lukien oikeudenkäynti- ja asianajokulut niihin kuitenkaan rajoittumatta), jotka aiheutuvat lisenssinsaajan toimenpiteistä materiaalin käytön yhteydessä tai käytön vuoksi, ja vapauttamaan lisenssinantajan vastuusta.
 12. Lisenssinsaajan tulee ilmoittaa lisenssinantajalle välittömästi kaikista hänen tietoonsa tulleista lisenssinantajan materiaalin oikeuksien loukkauksista tai niistä koskevista valituksista kirjallisesti. Lisenssinantajalla on yksinoikeus, mutta ei velvollisuutta, ryhtyä puolustustoimenpiteisiin oikeuksien rikkojia vastaan tai aloittaa tutkintamenettely.
 13. Lisenssinsaajalle myönnetään oikeudet kuhunkin materiaaliin määräaikaisesti mainittuun päivämäärään saakka. Kun tämä päivämäärä on kulunut umpeen, kaikki oikeudet materiaaliin raukeavat ilman erillistä irtisanomista.
 14. Oikeuksien käyttöä ei voida pitää perusteena lisenssinantajan ja lisenssinsaajan väliselle edustussopimukselle.
 15. Lisenssiin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa luovuttaa tai välittää ilman lisenssinantajan kirjallista suostumusta. Yksikin lisenssinsaajan luovutus- tai välitysyritys oikeuttaa lisenssinantajan irtisanomaan lisenssin välittömästi.
 16. Kaikkiin oikeuksiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Lisenssinsaaja hyväksyy täten – sikäli kuin se on sallittua – peruuttamattomasti Offenburgin tuomioistuinten ei-yksinomaisen oikeuspaikan. Lisenssinantajalla on oikeus nostaa syyte lisenssinsaajaa vastaan myös muussa kuin lisenssinsaajan oikeuspaikassa.
 17. Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki mahdolliset aikaisemmat osapuolten välillä tehdyt materiaaliin liittyvät sopimukset.
 18. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muutokset, jotka koskevat jo voimassa olevia oikeuksia, on tehtävä kirjallisesti.
 19. Mikäli jokin näistä käyttöehtojen kohdista julistetaan pätemättömäksi tai toteuttamiskelvottomaksi, osapuolet sopivat, että kyseinen kohta korvataan pätevällä ja toteuttamiskelpoisella kohdalla, joka vastaa parhaiten aiottua taloudellista järjestelyä.

Hansgrohe käyttää verkkopalveluissaan erilaisia evästeitä (cookies). Voit hyväksyä kaikkien evästeiden käytön tai määritellä omat henkilökohtaiset asetukset tai tutustua yleisiin tietosuojakäytäntöihin.

   

Hyväksyn kaikki evästeet