Käyttöehdot

Jälleenmyyjätietojen lähetyspalvelun käyttöehdot

Päivitetty 03/2012

Hansgrohe Suomen tarjoamaan jälleenmyyjätietojen lähetyspalveluun sovelletaan seuraavia käyttöehtoja.

1. Palvelu

Tarjoamme verkkosivustomme käyttäjille jälleenmyyjätietojen lähetyspalvelun. Käyttäjä voi Shopfinder-toiminnon avulla etsiä asiantuntevia jälleenmyyjiä ja lähettää sitten näiden yhteystiedot valitsemalleen vastaanottajalle sähköpostitse tai tekstiviestillä. Tällöin käyttäjä syöttää palveluun haluamansa vastaanottajat ja näiden yhteystiedot (sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero), ja me tuotamme viestin sisällön (jälleenmyyjän yhteystiedot ja tarvittavat julkaisijan tiedot). Jos jälleenmyyjän yhteystiedot lähetetään tekstiviestillä, käyttäjä ei voi muuttaa tai täydentää tekstiä, mutta mikäli tiedot lähetetään sähköpostitse, käyttäjä voi lisätä tietoja otsikkokenttään ja viestin sisältöön. Tiedot lähetetään salaamattomina, ja lähetys peruutetaan, mikäli vastaanottaja tekee meille vastaavan asiaa koskevan ilmoituksen.

2. Hansgrohen vastuu

Jälleenmyyjätietojen lähetyspalvelu on vapaaehtoisesti ja veloituksetta tarjottava palvelu, jonka poistaminen tai rajoittaminen on mahdollista milloin tahansa. Emme tarkasta käyttäjien toimesta annettujen vastaanottajien yhteystietojen oikeellisuutta emmekä takaa toiminnon saatavuutta tai sähköpostien ja tekstiviestien onnistunutta lähetystä tai vastaanottamista.

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjän tulee varmistaa, että vastaanottaja suostuu vastaanottamaan viestin.

Käyttäjä on - kauttamme saadut jälleenmyyjän yhteystiedot poislukien - vastuussa vain siitä sisällöstä, jonka hän tai hänen edustajansa tai muu henkilö, jolla on pääsy hänen päätelaitteeseensa, on laatinut, valinnut ja lähettänyt. Sikäli kun käyttäjä voi täydentää tai laatia sisältöä, hän ei näin toimiessaan saa rikkoa voimassa olevaa lakia eikä etenkään levittää lainvastaisia, tekijänoikeuksia rikkovia tai loukkaavia sisältöjä. Jälleenmyyjätietojen lähetyspalvelun käyttäminen e-korttien massalähetyksiin ja muunlaisten mainos- ja markkinointiviestien tai ketjukirjeiden lähettämiseen on kielletty. 

4. Käyttäjän vastuu käytöksestään

Jos käyttäjä rikkoo sopimukseen tai lakiin perustuvia velvollisuuksiaan, hänen vastuunsa meitä kohtaan määräytyy lain säännösten perusteella.

Käyttäjä vapauttaa meidät lisäksi kaikista kolmansien osapuolten meille mahdollisesti esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat käyttäjän käytöksestä johtuvaan kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomiseen. Jos käyttäjä jättää velvollisuutensa täyttämättä, rikkoo voimassa olevaa lakia tai toimii hyvien tapojen vastaisesti, pidätämme itsellämme oikeuden kieltää verkkosivustomme käytön määräajaksi tai kokonaan.

Tietosuojaa koskevat huomautukset

Kun käytätte jälleenmyyjätietojen lähetyspalveluamme, keräämme ja käytämme lakiin perustuvan toimivallan nojalla ja tietosuojaa koskevien huomautusten mukaisesti lähettäjän ja vastaanottajan osalta ilmoittamianne sähköpostiosoitteita, matkapuhelinnumeroita ja nimiä sekä mahdollisesti kirjoittamaanne viestiä.

Video-/filmimateriaalin käyttöehdot

Tilanne 11 / 2012

Hansgrohe SE (jäljempänä "lisenssinantaja") on tekijänoikeuksien haltija, tarkemmin sanottuna video-/filmimateriaalin tekijänoikeuksien yksinoikeuslisenssin haltija (jäljempänä "oikeudet)".

Lisenssinantaja on myös lisenssinantajan tuotteiden tavaramerkkioikeuksien haltija; tosin tämän sopimuksen kohteena ei ole tavaramerkkilisenssi, eikä mitään näiden käyttöehtojen kohdista voida pitää perusteena tavaramerkkilisenssisopimukselle.

Näiden käyttöehtojen kohdetta ei myöskään voida pitää perusteena myyntisuhteelle.

Verkkosivustomme video-/filmimateriaali tarjotaan käyttöön ainoastaan tässä esitettyjen käyttöohjeiden mukaisesti. Jos vastaanottaja käyttää tai lataa video-/filmimateriaalia (jäljempänä "materiaali)", vastaanottaja (jäljempänä "lisenssinsaaja") hyväksyy nämä käyttöehdot.

 1. Lisenssinantaja myöntää täten lisenssinsaajalle milloin tahansa irtisanottavissa olevan, ei-siirrettävän ja ei-yksinoikeudellisen lisenssin oikeuksien käyttöön ainoana tarkoituksena tarjota ja myydä lisenssinantajan tuotteita.
 2. Lisenssinsaaja on oikeutettu käyttämään oikeuksiin kuuluvaa materiaalia, jonka hän on saanut tavanomaisessa kaupankäynnissä. Lisenssinsaajalla ei ole kuitenkaan oikeutta saada kyseistä materiaalia lisenssinantajalta.
 3. Lisenssinsaaja ei saa väärinkäyttää tätä lisenssiä tai oikeuksiin kuuluvaa materiaalia.
 4. Lisenssinsaajalla ei ole oikeutta myöntää alilisenssejä.
 5. Lisenssinsaaja ei saa missään vaiheessa käyttää oikeuksia muuhun kuin kuvattuun käyttötarkoitukseen, eikä hän saa toimia näiden käyttöehtojen sisällön tai tarkoituksen vastaisesti. Lisenssinsaajan on pidättäydyttävä kaikista toimista, joilla järkevästi asiaa tarkastellen olisi mitä todennäköisimmin haitallinen vaikutus lisensoidun oikeuden arvoon, voimassaoloon, täytäntöönpanokelpoisuuteen tai lisenssinantajan tällaista oikeutta koskevaan omistusoikeuteen.
 6. Lisenssinsaajan tulee erityisesti noudattaa kullekin materiaalille myönnettyä käyttötapaa ja -aikaa.
 7. Lisenssimaksuja ei peritä.
 8. Lisenssinsaaja hyväksyy täten, että lisenssinsaajan ja lisenssinantajan välisessä suhteessa lisenssinantaja on oikeuksien ainoa omistaja ja että oikeudet ovat lisenssinantajan yksinomistuksessa ja pysyvät sellaisina ja että lisenssinsaaja, lukuun ottamatta tässä myönnettyä lisenssiä, ei ole hakenut laajempia oikeuksia tai vaatimuksia kyseisiin oikeuksiin. Lisenssinsaaja ei puutu lisenssinantajan oikeuksia koskevaan omistusoikeuteen.
 9. Kun lisenssi päättyy irtisanomisen tai sopimuksen voimassaolon päättymisen vuoksi, kaikki lisenssinsaajalle myönnetyt oikeudet materiaaliin raukeavat automaattisesti. Tämä pätee myös silloin, kun kullekin materiaalille myönnetty käyttöaika päättyy. Lisenssinsaajan tulee lopettaa välittömästi oikeuksien sekä oikeuksiin kuuluvan materiaalin käyttö.
 10. Lisenssinantaja ei takaa oikeuksien oikeudellista pätevyyttä eikä ole millään tavoin vastuussa siitä, että oikeuksia voidaan käyttää kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta.
 11. Lisenssinsaaja sitoutuu korvaamaan lisenssinantajalle kaikki sellaiset vaatimukset, nostetut kanteet, menetykset, vahingot ja kulut (mukaan lukien oikeudenkäynti- ja asianajokulut niihin kuitenkaan rajoittumatta), jotka aiheutuvat lisenssinsaajan toimenpiteistä materiaalin käytön yhteydessä tai käytön vuoksi, ja vapauttamaan lisenssinantajan vastuusta.
 12. Lisenssinsaajan tulee ilmoittaa lisenssinantajalle välittömästi kaikista hänen tietoonsa tulleista lisenssinantajan materiaalin oikeuksien loukkauksista tai niistä koskevista valituksista kirjallisesti. Lisenssinantajalla on yksinoikeus, mutta ei velvollisuutta, ryhtyä puolustustoimenpiteisiin oikeuksien rikkojia vastaan tai aloittaa tutkintamenettely.
 13. Lisenssinsaajalle myönnetään oikeudet kuhunkin materiaaliin määräaikaisesti mainittuun päivämäärään saakka. Kun tämä päivämäärä on kulunut umpeen, kaikki oikeudet materiaaliin raukeavat ilman erillistä irtisanomista.
 14. Oikeuksien käyttöä ei voida pitää perusteena lisenssinantajan ja lisenssinsaajan väliselle edustussopimukselle.
 15. Lisenssiin perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei saa luovuttaa tai välittää ilman lisenssinantajan kirjallista suostumusta. Yksikin lisenssinsaajan luovutus- tai välitysyritys oikeuttaa lisenssinantajan irtisanomaan lisenssin välittömästi.
 16. Kaikkiin oikeuksiin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia. Lisenssinsaaja hyväksyy täten – sikäli kuin se on sallittua – peruuttamattomasti Offenburgin tuomioistuinten ei-yksinomaisen oikeuspaikan. Lisenssinantajalla on oikeus nostaa syyte lisenssinsaajaa vastaan myös muussa kuin lisenssinsaajan oikeuspaikassa.
 17. Nämä käyttöehdot korvaavat kaikki mahdolliset aikaisemmat osapuolten välillä tehdyt materiaaliin liittyvät sopimukset.
 18. Lisenssinantajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa. Muutokset, jotka koskevat jo voimassa olevia oikeuksia, on tehtävä kirjallisesti.
 19. Mikäli jokin näistä käyttöehtojen kohdista julistetaan pätemättömäksi tai toteuttamiskelvottomaksi, osapuolet sopivat, että kyseinen kohta korvataan pätevällä ja toteuttamiskelpoisella kohdalla, joka vastaa parhaiten aiottua taloudellista järjestelyä.

E-kortti -palvelun käyttöehdot

Päivitetty 03/2012

Hansgrohe Suomen tarjoamaan e-kortti -palveluun sovelletaan seuraavia käyttöehtoja.

1. E-kortti -palvelu

Tarjoamme verkkosivustomme www.hansgrohe.fi käyttäjille e-kortti -palvelun, jonka avulla käyttäjä voi lähettää sähköpostiviestejä valitsemilleen vastaanottajille ja haluamiinsa sähköpostiosoitteisiin. Käyttäjä päättää itse viestien sisällöstä, mutta hän ei voi vaikuttaa e-kortti -palvelussamme valittavana oleviin kuviin tai julkaisijan tietoihin. E-kortin lähetys tapahtuu salaamattomana ja se peruutetaan, mikäli vastaanottaja tekee meille vastaavan asiaa koskevan ilmoituksen.

2. Hansgrohen vastuu

E-kortti -palvelu on vapaaehtoisesti ja veloituksetta tarjottava palvelu, jonka poistaminen tai rajoittaminen on mahdollista milloin tahansa. Emme tarkasta ilmoitetun sähköpostiosoitteen oikeellisuutta emmekä takaa palvelun saatavuutta tai sähköpostien onnistunutta lähetystä tai vastaanottamista.

3. Käyttäjän vastuu

Käyttäjän tulee varmistaa, että vastaanottaja suostuu vastaanottamaan viestin.
Käyttäjä on vastuussa vain siitä sisällöstä, jonka hän tai hänen edustajansa tai muu henkilö, jolla on pääsy hänen tietovälineeseensä, on laatinut, valinnut ja lähettänyt. Käyttäjä ei saa palvelua käyttäessään rikkoa voimassa olevaa lakia eikä etenkään levittää lainvastaisia, tekijänoikeuksia rikkovia tai loukkaavia sisältöjä. E-kortti -palvelun käyttäminen e-korttien massalähetyksiin ja muunlaisten mainos- tai markkinointiviestien tai ketjukirjeiden lähettämiseen on kielletty.

4. Käyttäjän vastuu käytöksestään

Jos käyttäjä rikkoo sopimukseen tai lakiin perustuvia velvollisuuksiaan, hänen vastuunsa meitä kohtaan määräytyy lain säännösten perusteella.

Käyttäjä vapauttaa meidät lisäksi kaikista kolmansien osapuolten meille mahdollisesti esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat käyttäjän käytöksestä johtuvaan kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomiseen. Jos käyttäjä jättää velvollisuutensa täyttämättä, rikkoo voimassa olevaa lakia tai toimii hyvien tapojen vastaisesti, pidätämme itsellämme oikeuden kieltää verkkosivustomme käytön määräajaksi tai kokonaan.

Tietosuojaa koskevat huomautukset

Kun käytätte e-kortti -palveluamme, keräämme ja käytämme lakiin perustuvan toimivallan nojalla ja tietosuojaa koskevien huomautusten mukaisesti lähettäjän ja vastaanottajan osalta ilmoittamianne sähköpostiosoitteita ja nimiä sekä kirjoittamaanne viestiä ja IP-osoitettanne.

Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi