Vapaaehtoinen valmistajan takuu

5 vuoden takuu osana yrityksen filosofiaa

hansgrohen yritysfilosofian olennainen osa on tarjota asiakkaillemme aina parasta mahdollista laatua. Tämän vuoksi myönnämme tuotteillemme viiden vuoden vapaaehtoisen valmistajan takuun. Takuun edellytykset ja yksityiskohdat löytyvät jäljempänä esitettävistä takuuehdoista.

hansgrohen tuotteilla on 5 vuoden valmistajan takuu

Takuuehtomme

I. Yleistä 

hansgrohe myöntää valmistamilleen tuotteille tämän valmistajan takuun sen lakisääteisen vastuun lisäksi, joka myyjällä on kuluttajaa kohtaan. Näitä takuuehtoja sovelletaan lain, esim. tuotevastuulain, pakottaviin säännöksiin perustuvaa vastuuta rajoittamatta sellaisissa tapauksissa, joissa hansgrohe tai hansgrohen velvoitteiden täyttämisessä avustava taho on tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut henkeen, ruumiiseen tai terveyteen kohdistuvan vahingon.

 ”Kuluttajalla” tarkoitetaan näissä takuuehdoissa jokaista luonnollista henkilöä, joka on tuotteen omistaja ja joka ei ole ostanut tuotetta jälleenmyyntitarkoituksessa tai asentaakseen tuotteen kolmannen henkilön tiloihin oman elinkeinonsa tai ammattinsa harjoittamisen puitteissa. ”Ensiostajalla” tarkoitetaan kuluttajaa, joka on ensimmäisenä ostanut tuotteen hansgrohelta, jälleenmyyjältä tai sellaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä, joka jälleenmyy tai asentaa tuotteen oman elinkeinonsa tai ammattinsa harjoittamisen puitteissa.

II. Takuun sisältö

Koskee hansgrohe-tuotteita, jotka ensiostaja on hankkinut 01.01.2010 jälkeen (ostokuitti): hansgrohe takaa kuluttajille, että sen tuotteissa ei ole materiaali-, valmistus- tai rakennevirheitä. Virheiden osalta ratkaisevana pidetään tuotteen valmistusajankohdan tieteellistä ja teknistä tasoa. Takuu edellyttää, että tuotteen vahingoittumisen aiheuttaneen virheen on pitänyt olla tuotteessa jo valmistushetkellä. Kuluttajan oikeus esittää tuotevastuuseen perustuvia vaatimuksia tai vaatia välillisten vahinkojen korvaamista perustuu lain pakottaviin säännöksiin. 

a. Tämä takuu on voimassa kaikille hansgrohe-tuotteille, jota ei ole lueteltu kohdassa b. viisi (5) vuotta ensiostajan tekemän hankinnan ostopäivästä, enintään kuitenkin kuusi (6) vuotta valmistuspäivästä. Takuuaikaa ei pidennetä tämän takuun nojalla tehtyjen suoritusten vuoksi, eikä etenkään, mikäli kyse on virheen korjaamisesta tai tuotteen vaihtamisesta. Takuuaika ei näissä tapauksissa myöskään ala alusta.

b. Voimassa hansgrohe-tuotteille iBox Hub (tuotenro 25020190), RainButton (tuotenro 25010000-25019000 sekä 25010700-25019700) ja Pontos Scout (tuotenro 15887000), jotka ensiasiakas on hankkinut 01.01.2020 (ostokuitti). hansgrohe takaa ensiasiakkaan tuotteille, jotka kuuluvat tai merkitään kohtaan II.b, takuun 2 vuodeksi ensiasiakkaan ostopäivästä alkaen, enintään kuitenkin 3 vuodeksi valmistumisesta alkaen.

Takuuaikaa ei pidennetä tämän takuun nojalla tehtyjen suoritusten vuoksi, eikä etenkään, mikäli kyse on virheen korjaamisesta tai tuotteen vaihtamisesta. Takuuaika ei näissä tapauksissa myöskään ala alusta.

III. Kirjallinen virheilmoitus 

Kuluttaja voi vedota tähän takuuseen perustuviin oikeuksiinsa tekemällä takuuajan puitteissa kirjallisen virheilmoituksen hansgrohelle tai sille jälleenmyyjälle, jolta ensiostaja osti tuotteen. Lisäksi edellytetään, että kuluttaja tekee virheilmoituksen kahden kuukauden kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai kun hänen olisi pitänyt havaita virhe. Kuluttajan vastuulla on näyttää toteen, että takuuaika ei ole umpeutunut (todisteena esimerkiksi ensiostajan ostotodistus). 

hansgrohella on tarvittaessa oikeus määrätä takuuajan alkamisajankohta tuotteen valmistuspäivän perusteella.

IV. Menettely virhetilanteessa 

hansgrohe tekee päätöksen siitä, korjataanko tai vaihdetaanko tuote vai hyvitetäänkö kuluttajalle kauppahinta. 

Yleensä kuluttajan virheellinen tuote korjataan hansgrohen etukäteen antamalla suostumuksella paikan päällä alan ammattilaisen toimesta. Tässä tapauksessa takuu kattaa tarvittavien varaosien toimituksen. Mikäli hansgrohe ilmoittaa kirjallisesti päättäneensä tehdä korjaustyöt itse, hansgrohe kantaa varaosien hankkimisesta, asennuksesta, omasta työstään ja tuotteen mahdollisesta kuljetuksesta tai lähettämisestä aiheutuvat kustannukset. Kuluttajan on annettava tuote korjattavaksi. 

Jos tuote vaihdetaan, vanha tuote korvataan veloituksetta uudella tuotteella, joka vastaa malliltaan, laadultaan ja tyypiltään korvattavaa tuotetta. Mikäli kyseistä tuotetta ei virheilmoituksen tekohetkellä enää valmisteta, hansgrohella on oikeus toimittaa tilalle samankaltainen tuote. Erityiset toimenpiteet, kuten tuotteen kuljetus tai lähetys hansgrohelle ja takaisin tai jälleenmyyjälle ja takaisin sekä tuotteen purkaminen ja jälleenasennus, voidaan suorittaa vain hansgrohen etukäteen antamalla suostumuksella. Jos hansgrohe antaa suostumuksensa suunnitellun toimenpiteen suorittamiseen, se kantaa näistä toimista aiheutuvat kustannukset. Kuluttajan on itse noudettava uusi tuote lähimmältä hansgrohe-jälleenmyyjältä, ellei toisin ole sovittu. 

Jos hansgrohe ilmoittaa kirjallisesti kuluttajalle päättäneensä hyvittää tuotteen kauppahinnan, kuluttajan on palautettava tuote, minkä jälkeen hansgrohe hyvittää hänelle tuotteesta maksetun kauppahinnan.

V. Takuun edellytykset ja rajoitukset

Tämän takuun voimassaolon edellytyksenä on hansgrohen valmistamien tuotteiden asianmukainen asennus ja huolto käyttöohjeiden ja yleisesti hyväksyttyjen teknisten sääntöjen mukaisesti (esim. alan ammattilaisen tai valtuutetun asiantuntijan toimesta) sekä käyttöohjeiden noudattaminen ja tuotteiden käyttäminen hansgrohen teknisten ohjeiden ja hoito-ohjeiden mukaisesti. 

Tähän lukeutuvat muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat seikat: vesiputket huuhdotaan asianmukaisella tavalla voimassa olevien standardien mukaisesti erityisesti ennen tuotteen asennusta ja rakennustoimenpiteiden jälkeen, huolehditaan siitä, että asennukset vastaavat käyttöohjeisiin sisältyviä havainnollistavia kuvia ja tarkastetaan vesijohtoverkoston paineen yhteensopivuus teknisten määräysten kanssa. 

Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan asennusohjeet sekä käyttö- ja hoito-ohjeet, jotka ovat myös saatavilla verkkosivustollamme osoitteessa www.hansgrohe.fi.

Takuu ei kata:

 • Kuluvien osien, kuten tiivisteiden, kulumista.
 • Särkyvien osien, kuten lasin ja hehkulamppujen, särkymistä.
 • Kulutusmateriaalien, kuten paristojen, suodatinten tai poresuutinten, kulumista käytössä.
 • hansgrohen valmistamien tuotteiden sellaisia pienimuotoisia poikkeavuuksia tuotteelle asetetuista laatuvaatimuksista, joilla ei ole vaikutusta tuotteiden käyttöarvoon.
 • Lian kertymistä, vesi-iskuja, erityisesti lämminvesi-iskuja, kalkkikertymiä, käyttövirheitä, aggressiivisten ympäristövaikutusten, kemikaalien tai puhdistusaineiden aiheuttamia vahinkoja.
 • Ostetun tuotteen asennuksesta, kuljetuksesta ja koekäytöstä johtuvia tuotevirheitä.
 • hansgrohen valmistaman viallisen tuotteen aiheuttamia vahinkoja.
 • Näyttelytuotteita jne.

 Takuu ei päde seuraavissa tapauksissa:

 • Tuotteen mukana toimitettuja ja verkossa osoitteessa www.hansgrohe.fi saatavilla olevia asennus-, hoito- ja käyttöohjeita ei ole noudatettu.
 • Tuotteen asennus, huolto, korjaus tai hoito on tapahtunut ammattitaidottoman henkilön toimesta.
 • Myyjän, asentajan tai kolmannen osapuolen toimesta on aiheutunut tuotevahinko.
 • On aiheutunut vahinkoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta tai tahallisesta vahingoittamisesta - jos vahinko on aiheutettu huolimattomuudella, otetaan vahingon syntymiseen myötävaikuttanut toiminta yhteisellä sopimuksella huomioon.

 • Tuotteen asennus tai käyttöönottaminen on tapahtunut virheellisesti.
 • Tuotteen huolto on ollut puutteellista tai virheellistä.
 • Tuotetta ei käytetä tai ei ole käytetty sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
 • On aiheutunut vaurioita, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä tai luonnonkatastrofista, erityisesti, mutta näihin kuitenkaan rajoittumatta, tulvista, tulipaloista tai pakkasesta.

VI. Takuun pätemättömyys 

Jos on havaittu tuotevirhe, jota tämä takuu ei kata, on kuluttajan kannettava tuotteen lähetyksestä ja kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi kuluttajan on kannettava kaikki tuotteen tutkimisesta, purkamisesta ja uudelleenasennuksesta aiheutuvat kustannukset mahdolliset työkustannukset mukaan lukien. 

Mikäli kuluttaja tietoisena takuuehtojen pätemättömyydestä ja tuotteen korjaamisesta aiheutuvien kustannusten arvioidusta määrästä pyytää tuotteen korjaamista, hänen on lisäksi kannettava varaosien hankinnasta ja työstä aiheutuvat kustannukset.

Jos tuotteessa ei sen toimitushetkellä ole esiintynyt vikaa, hansgrohe voi yksittäistapauksessa tehdä päätöksen riidan sopimisesta hyvän tahdon eleenä. Tässä tapauksessa kuluttajalla ei ole oikeutta vaatia tuotevirheen korjaamista.

VII. Lakiin perustuvat oikeudet 

Kuluttaja voi näiden takuuehtojen lisäksi vedota lakiin perustuviin oikeuksiinsa. Takuulla ei rajoiteta näitä kuluttajalle tietyissä tapauksissa edullisempia oikeuksia. Takuulla ei myöskään ole vaikutusta oikeuksiin, jotka ensiostajalla ja mahdollisesti kuluttajalla on sitä myyjää kohtaan, jolta ensiostaja on tuotteen ostanut.

VIII. Täytäntöönpanopaikka, oikeuspaikka ja sovellettava lainsäädäntö 

Tähän takuuseen sovelletaan Saksan lainsäädäntöä kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista 11. huhtikuuta 1980 tehtyä YK:n yleissopimusta (CISG) lukuun ottamatta. Tästä takuusta johtuvien velvollisuuksien täytäntöönpanopaikka on Schiltach, Saksa. Oikeuspaikka, jossa tästä takuusta johtuvat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan, on Rottweil, Saksa.

Hansgrohe SE
Auestraße 5-9
77761 Schiltach
Saksa

Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi