Versio: 14.10.2019

Yleiset sopimusehdot

Hansgrohe SE:n yleiset sopimusehdot

I. Soveltamisala

Hansgrohe SE:n seuraavassa selvitettyjä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, mikäli asiakkaan kanssa ei ole nimenomaan kirjallisesti sovittu toisin, kaikkiin Hansgrohen tarjouksiin, ostosopimuksiin, toimeksiantoihin ja toimituksiin asiakkaalle. Niitä sovelletaan myös tuleviin liikesuhteisiin, vaikkei siitä sovittaisikaan nimenomaan uudelleen. Asiakkaan yleisiä sopimusehtoja, jotka poikkeavat näistä sopimusehdoista, ei sovelleta sopimukseen, vaikka Hansgrohe ei olisikaan nimenomaisesti vastustanut niiden soveltamista.

II. Sopimuksen syntyminen

1. Hansgrohe antaa tarjoukset sitoumuksetta, jollei tarjoustekstissä erikseen ilmoiteta tarjouksen olevan sitova. Sopimus syntyy vasta, kun Hansgrohe on antanut ostajalle kirjallisen tilausvahvistuksen.

2. Hansgrohe sitoutuu takuuseen vain, jos se on tilausvahvistuksessa tai mainoksessa nimenomaan luvannut niin.

3. Hansgrohen sopimuksen teon yhteydessä luovuttamat asiakirjat, kuten kuvitukset ja piirrokset, sekä Hansgrohen ilmoittamat tekniset tiedot ovat todistusvoimaisia; tekniset muutokset tai tekniset parannukset tai rakenteelliset muutokset ovat sallittuja, jos ne ovat ostajan kannalta kohtuullisia.

III. Toimitus, kuljetus ja vaaranvastuu

1. Toimitus tapahtuu pääsääntöisesti ”suoraan tehtaalta”. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle viimeistään toimitettavan tuotteen lähtiessä tehtaalta tai lähetyspaikasta. Jos lähetys viivästyy asiakkaan toiminnan takia tai syystä, joka ei johdu Hansgrohesta, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun hänelle on ilmoitettu lähetysvalmiudesta.

2. Mikäli ei toisin sovita, asiakkaan on otettava omaan laskuunsa yleisiin kuljetusvakuutusehtoihin pohjautuva kuljetusvakuutus, joka kattaa riskit, jotka sisältyvät toimeksiannon kohteena olevan tavaran kuljetuksiin lähetyspaikasta sovittuun määräpaikkaan.

3. Sovittaessa toimituslausekkeiden käytöstä sovelletaan Incotermsin viimeisintä voimassa olevaa versiota. Toimituksen laajuus ilmoitetaan tilausvahvistuksessa.

4. Hansgrohen ostajalle toimittamat tavarat ovat asiakkaan määrittelemän vastaanottavan valtion/valtioiden lakien ja säännösten mukaisia. Jos ostaja - tavaran vastaanottamisen jälkeen - vie tavaran kolmanteen maahan, on ostajan varmistettava, että tavara täyttää kyseisen valtion tavaraa koskevat lait ja määräykset. Mikäli ostaja päättää viedä tavaraa kolmanteen maahan, on ostaja yksin vastuussa, jos tavara ei vastaa kyseisen maan lakeja ja määräyksiä.
 

IV. Toimitusaika ja ylivoimainen este (force majeure)

1. Toimitusajat, joiden ei nimenomaan ilmoiteta olevan sitovia, ovat ei-sitovia. Toimitusaika alkaa aikaisintaan, kun kaikki toimeksiannon sisällön määritykseen tarvittavat asiakirjat ovat saapuneet, jos on sovittu, että ostajan on toimitettava ne, sekä kun ennakkomaksu on saapunut. Toimitus on tapahtunut sovitun ajan kuluessa, kun lähetys on lähetetty määräajan kuluessa tai toimituksen on ilmoitettu olevan valmiina lähetettäväksi.

2. Toimitusaika pitenee, jos toimitus viivästyy Hansgrohesta johtumattomista syistä, jotka vaikuttavat huomattavasti tavaran valmistukseen tai toimitukseen, sekä muista syistä, jotka koskevat Hansgrohea tai alihankkijoita (Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomat tuotantohäiriöt), tuotantohäiriön keston verran. Jos Hansgrohesta tai alihankkijoista johtumattomien tuotantohäiriöiden vuoksi tarpeellinen sopimuksen mukauttaminen ei kohtuullisista ponnisteluista huolimatta ole mahdollista, vapautuu Hansgrohe sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan.

3. Jos toimitusaika pitenee jostain edellä mainitusta syystä tai jos Hansgrohe vapautuu sopimuksen täyttämisvelvollisuudestaan, ei ostajalla ole oikeutta vaatia Hansgrohelta minkäänlaista korvausta siitä. Hansgrohe ei vastaa siitä johtumattomista tuotantohäiriöistä niiden aikanakaan. Hansgrohe on velvollinen ilmoittamaan ostajalle, jos jokin edellä mainittu seikka ilmaantuu.

4. Hansgrohella on oikeus toimittaa ennen toimitusajan päättymistä kohtuullisessa määrin osatoimituksina ja laskuttaa osalaskuina.

5. Jos tavaran lähetys- tai perilletoimitusajankohtaa siirretään ostajan toivomuksesta tai ostajan riski- ja vastuualueeseen kuuluvista syistä, on ostajan hyvitettävä Hansgrohelle varastoinnista aiheutuneet kustannukset sekä toimitettavaan tavaraan investoidun pääoman korkokulut. Hyvitys Hansgrohella varastoinnista on vähintään 0,5 prosenttia maksamattoman laskun määrästä jokaista perittävää kuukautta kohti, alkaen siitä kuusta, jolloin tavaran on ilmoitettu olevan lähetysvalmiina; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista. Hansgrohe on kuitenkin oikeutettu käyttämään kohtuullisen määräajan asettamisen ja sen tuloksettoman päättymisen jälkeen toimitettua tuotetta muulla tavoin ja lähettämään ostajalle kohtuullisesti pidennetyn määräajan kuluessa uuden tuotteen.

V. Hinnat

1. Toimituksista veloitetaan ostajan ilmoittamana toimitusajankohtana voimassa olevan hintaluettelon mukainen hinta. Kaikki hinnat pätevät tehtaalta/lähetyspaikasta toimitettaessa. Kaikki hinnat ovat, jollei muuta ole ilmoitettu, euroja, ja niihin lisätään kuljetus-, vakuutus- ja mahdolliset asennus- ja neuvontakustannukset sekä lakimääräinen arvonlisävero sen suuruisina kuin ne ovat kyseisenä ajankohtana.

2. Hansgrohe pidättää oikeuden korottaa hintoja kohtuullisessa määrin, jos sopimuksen tekemisen jälkeen tapahtuu erityisesti yleissopimuksista tai markkinoiden hankintahintojen tai materiaalihintojen noususta aiheutunutta kustannusten nousua. Näistä annetaan pyydettäessä selvitys tilaajalle.

3. Jos toimituksen arvo on alle 50 euroa, Hansgrohe laskuttaa 10 euron vähimmäislaskutuslisän. Tilattaessa ilmoitettuja pakkauskokoja pienempi määrä laskutetaan lisä, joka on 10 prosenttia tavaran nettoarvosta.

VI. Maksu ja maksuviivästys

1. Maksut on suoritettava Hansgrohelle heti laskun saapumisen jälkeen laskussa ilmoitetulla tavalla ilman minkäänlaisia vähennyksiä. Hansgrohe pidättää nimenomaisesti oikeuden hyväksyä sekkejä. Sekit hyväksytään ainoastaan maksuvälineinä, ja niillä maksettu rahamäärä katsotaan maksetuksi vasta, kun ne on lunastettu. Kaikki maksut on suoritettava siten, että niistä ei vähennetä kuluja. Sekeillä maksettaessa ostajan on maksettava myös ilman nimenomaista sopimusta kaikki diskontto-, suoraveloitus- ja muut pankkikulut. Saapuneista maksuista kuitataan ensin kulut, sitten korkokulut ja sen jälkeen kulloinkin vanhin pääsaatava.

2. Maksun viivästyessä laskutetaan lakimääräinen viivästyskorko, kuitenkin vähintään 9 prosenttia per vuosi; vähäisemmän vahingon todeksi osoittaminen on mahdollista lakimääräiseen korkokantaan asti.

3. Ostajalla on kuittaus- ja pidätysoikeus Hansgrohen saataviin vain, jos vastasaatava on riidaton tai lainvoimainen.

4. Saamisoikeuksien luovutus vaatii Hansgrohen suostumuksen.

5. Jos sopimuksen tekemisen tai tavaran toimituksen jälkeen ilmenee, että asiakas ei ole enää luottokelpoinen, esim. jos hänen omaisuuteensa kohdistuu pakkotoimenpiteitä tai hänen varallisuutensa alenee muista syistä, Hansgrohe voi vaatia maksettavaksi myös sellaiset saatavat, joiden maksuaikaa on vielä jäljellä, sekä sekillä maksetut saatavat. Näissä tapauksissa ja silloin, jos laskuja ei maksumuistutuksista huolimatta makseta, voi Hansgrohe vaatia tulevien toimitusten maksamista etukäteen tai niitä koskevan vakuuden antamista sekä ilmoittaa, että toimitus toteutetaan ainoastaan maksettaessa postiennakolla. Jos ostaja ei noudata tätä, on Hansgrohe oikeutettu purkamaan sopimuksen tai vaatimaan toimitetun tavaran välitöntä maksamista. Siinä tapauksessa, että sopimus puretaan, ostaja on velvollinen korvaamaan Hansgrohelle kaikki siihen mennessä aiheutuneet kustannukset, mukaan lukien saamatta jääneen voiton.

VII. Omistuksenpidätysehto

1. Toimitetun tavaran omistusoikeus pysyy Hansgrohella siihen asti, kunnes ostaja on maksanut kaikki sopimuksen tekohetkestä lähtien syntyneet saatavat, mukaan lukien kaikki kyseiseen ajankohtaan mennessä lisätoimeksiannoista, lisätilauksista tai varaosatilauksista syntyneet saatavat. Jos Hansgrohen saamisoikeuksien arvo on yli 20 prosenttia suurempi kuin kaikkien vakuuksien arvo, voi Hansgrohe ostajan toivomuksesta vapauttaa osan saamisoikeuksista.

2. Ostajan rikkoessa sopimusvelvoitteita, erityisesti maksun viivästyessä, Hansgrohella on oikeus ottaa toimitus takaisin. Hansgrohen suorittama toimituksen takaisinotto tai ulosmittaus ei merkitse sopimuksen purkua, ellei Hansgrohe nimenomaisesti vahvista sitä kirjallisesti. Hansgrohe on oikeutettu myymään toimitetut tavarat edelleen ja kuittaamaan edelleenmyynnin tuoton, vähennettynä edelleenmyynnistä aiheutuneilla kohtuullisilla kustannuksilla, asiakkaan velkoja vastaan. Ostaja on velvollinen pitämään toimitetuista tuotteista hyvää huolta. Hän on erityisesti velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan palo-, vesi-, myrsky-, murto- ja varkausvahinkoja vastaan riittävästä uusarvosta. Vahinkotapauksesta syntyvät saamisoikeudet on siirrettävä Hansgrohelle. Ostajan on omaan laskuun huolehdittava ajoissa tarvittavista huolto- ja tarkastustöistä.

3. Ostaja ei saa pantata toimitettavaa tavaraa tai siirtää siihen liittyviä saamisoikeuksia vakuutena kolmansille osapuolille. Jos toimitettu tavara joutuu ulosmittaukseen tai siihen kohdistuu muita kolmannen osapuolen toimenpiteitä, on ostajan ilmoitettava siitä välittömästi kirjallisesti Hansgrohelle, jotta Hansgrohe pystyy esittämään omaisuutensa erottamista koskevan vaatimuksen. Ostajan on toimitettava Hansgrohelle kaikki vaadittavat tiedot ja asiakirjat, joita se tarvitsee oikeuksiensa puolustamiseen. Ulosottoviranomaisille ja kolmansille osapuolille on ilmoitettava tavaran olevan Hansgrohen omaisuutta. Jos kolmas osapuoli ei pysty hyvittämään Hansgrohelle erottamista koskevan vaatimuksen esittämisestä aiheutuvia tuomioistuimen ja sen ulkopuolisen käsittelyn kuluja, ostaja vastaa Hansgrohelle syntyneestä tappiosta ja mahdollisista tavaran vahingoittumisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta aiheutuvista muista vaateista.

4. Ostaja on oikeutettu myymään ostamansa tavaran tai muokkaamaan sitä normaalin kaupankäynnin puitteissa. Hänelle edelleenmyynnistä ostajiaan tai kolmansia osapuolia kohtaan syntyvät vaateet siirtyvät tällöin välittömästi Hansgrohelle laskun loppusumman, johon sisältyy arvonlisävero, suuruisena riippumatta siitä, onko tavara myyty edelleen muokkaamatta vai muokkauksen jälkeen. Oikeudet siirtyvät Hansgrohelle. Jos ostajan ja tämän asiakkaan välillä on konttokuranttisuhde, tarkoittaa ostajan Hansgrohelle ennakkoon siirtämä saatava myös hyväksyttyä tilisaldoa sekä ostajan asiakkaan maksukyvyttömyystapauksessa olemassa olevaa ”kausaalista saldoa”. Ostaja saa periä saatavat myös oikeuksien siirron jälkeen. Tämä ei vaikuta oikeuteen periä saatava itselleen. Hansgrohe ei peri saatavia itselleen niin kauan kuin ostaja noudattaa perityistä tuotoista syntyneitä maksuvelvollisuuksiaan, maksu ei ole viivästynyt eikä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamista ole haettu.

5. Ostaja sitoutuu esittämään Hansgrohen niin pyytäessä yksityiskohtaisen luettelon, jossa on mainittu ostajan asiakkaidet nimet ja osoitteet, yksittäisten saatavien suuruus, laskujen tiedot jne., Hansgrohen saamisoikeuksista, antamaan Hansgrohelle kaikki luovutettujen saamisoikeuksien täytäntöönpanoon tarvittavat tiedot, sallimaan näiden tietojen tarkastaminen ja ilmoittamaan asiakkaille oikeuksien siirrosta.

6. Ostaja ilmoittaa jo nyt suostumuksensa siihen, että henkilöt, joille on annettu tehtäväksi noutaa Hansgrohen omistusoikeudellinen tavara, saavat tavaran noutoa varten astua tai ajaa tontille tai rakennukseen, jolla tai jossa omistusoikeudellinen tavara on.

7. Ostajan toimitettuun tuotteeseen tekemät muokkaus- tai muutostoimet tapahtuvat aina Hansgrohen hyväksi. Jos tuotetta muokataan muilla kuin Hansgrohen esineillä, Hansgrohesta tulee uuden tuotteen osaomistaja siinä suhteessa, kuin mikä on toimitetun tuotteen osuus suhteessa muihin muokkauksessa työstöhetkellä käytettyihin esineisiin. Muokkauksen kautta syntyneeseen tuotteeseen sovelletaan muutoin samaa kuin omistusoikeudelliseen toimitettuun tuotteeseen. Jos muokkaus, sulautus tai sekoitus tapahtuu siten, että ostajan esinettä voidaan pitää uuden tuotteen pääasiallisena osana, pidetään sovittuna, että ostaja luovuttaa Hansgrohelle osaomistuksen siinä suhteessa, mikä on sen toimittaman tuotteen osuus. Ostaja säilyttää täten syntyneen yksin- tai osaomistuksen Hansgrohen puolesta.

VIII. Vastuu tuotteen virheestä - vanhenemisajat

1. Ostajalle korvataan tuotevirheet vain siinä tapauksessa, että hän on noudattanut lakimääräistä tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuuttaan.

2. Jos toimitettu tuote on virheellinen, ostaja on oikeutettu seuraavaan:
a) Hansgrohe on velvollinen oikaisemaan virheen, minkä se voi oman harkintansa mukaan tehdä joko korjaamalla virheen tai toimittamalla asiakkaalle virheettömän tuotteen.
b) Tuotevastuuaika on yksi vuosi toimituksesta. Ostajan on ilmoitettava Hansgrohelle toimitetussa tuotteessa havaitusta virheestä välittömästi. Korvatut osat siirtyvät Hansgrohen omistukseen. Edellä mainittu ei koske rakennusten ja rakennusaineiden lakimääräistä tuotevastuuaikaa (Saksan siviililain BGB:n 438 §:n 1 momentin 2 kohta) sekä yrittäjän regressioikeutta (BGB:n 478 - 479 §).
c) Jos virheen korjaus ei tuota tulosta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus tai saada hinnanalennusta. Sopimuksen purkaminen ei ole mahdollista, jos Hansgrohen laiminlyönti on ainoastaan vähäinen.
d) Hansgrohen välttämättömänä pitämien virheen oikaisutoimien suorittamista ja korvaavan toimituksen lähettämistä varten ostajan on sen jälkeen, kun hän on ilmoittanut asiasta Hansgrohelle, annettava Hansgrohelle siihen tarvittava aika ja tilaisuus. Muussa tapauksessa Hansgrohe ei vastaa tästä syntyvistä seuraamuksista. Jos ostaja haluaa tuotannollisista syistä, että korjausteknikko lähetetään pikaisesti tai työt suoritetaan normaalityöajan ulkopuolella, mistä Hansgrohelle aiheutuu ylimääräisiä kustannuksia, hän vastaa siitä aiheutuvista ylimääräisistä kustannuksista (esim. ylityökorvauksista, pidemmistä matkoista).
e) Tilalle toimitettavien tuotteiden ja virheen oikaisun tuotevastuu on sama kuin alkuperäisen toimitetun tuotteen kohdalla, mutta tuotevastuuaika päättyy alkuperäisen toimitetun tuotteen tuotevastuuajan päättyessä.

3. Ostaja vastaa yksin luonnollisesta kulumisesta, sopimattomasta tai epäasianmukaisesta käytöstä, ostajan tai kolmannen osapuolen virheellisestä asennuksesta tai kunnossapidosta, virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä, liiallisesta kulutuksesta, sopimattomista käyttöaineista tai kemiallisten, sähkökemiallisten tai sähkövoimien aiheuttamista vahingoista, jollei niitä voida pitää Hansgrohen syynä.

IX. Palautukset

Hansgrohen toimittamaa tavaraa ei pääsääntöisesti oteta takaisin, ellei sen ole osoitettu olevan virheellinen. Jos Hansgrohe ilmoittaa yksittäistapauksessa kirjallisesti suostuvansa tähän, laskutetaan siitä käsittelymaksu, joka on 25 prosenttia tavaran nettohinnasta sekä lakimääräinen arvonlisävero. Vastuu kuljetuksesta ja sen kustannuksista on tilaajalla.

X. Vahingonkorvausvastuu

1. Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien tahallisesta tai tuottamuksellisesta laiminlyönnistä, sekä henkilövahinkojen osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.

2. Muiden vahinkojen osalta sovelletaan seuraavaa:
a) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä tai sen lainmukaisen edustajan tai toimeenpanoavustajan tahallisesta tai törkeästä tuottamuksellisesta laiminlyönnistä, osalta Hansgrohe vastaa lain määräysten mukaisesti.
b) Sellaisten vahinkojen, jotka aiheutuvat Hansgrohen, Hansgrohen lainmukaisten edustajien tai toimeenpanoavustajien yksinkertaisesta huolimattomuudesta, osalta Hansgrohen vastuu rajoittuu ennakoitavissa oleviin, sopimuksesta tyypillisesti syntyviin vahinkoihin enintään toimitettavan tuotteen arvoon asti.
c) Muista toissijaisten tai yksinkertaisen huolimattomuuden kohdalla muiden kuin olennaisten velvollisuuksien laiminlyönnistä aiheutuvista vahingoista ei vastata.
d) Yksinkertaiseen huolimattomuuteen perustuvasta viivästyksestä aiheutuvista vahingoista ei vastata; ostajan lakimääräiset oikeudet jäävät kohtuullisen lisäajan jälkeen voimaan.

3. Vastuurajoitukset tai muut rajoitukset eivät päde, jos Hansgrohe on tietoisesti salannut virheen tai taannut tavaran tietyn laadun.

4. Ostajan oikeus saada korvaus hyödyttömistä kustannuksista suorituksen korvaavan vahingonkorvausoikeuden sijasta jää voimaan.

XI. Vastuu välillisistä vahingoista

Hansgrohe ei vastaa puutteellisesta toimituksesta johtuvista välillisistä vahingoista, kuten tuotantokatkoksista, saamatta jääneistä voitoista ja lisääntyneestä kulutuksesta, elleivät vahingot johdu tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.

XII. Ostosopimuksen purkaminen

1. Siinä tapauksessa, että ostosopimus puretaan (esim. toisen sopimusosapuolen sanoutuessa siitä irti), ostaja on seuraavissa kohdissa kuvatusta muusta menettelystä riippumatta velvollinen luovuttamaan Hansgrohelle toimitetun tuotteen ennen muita toimenpiteitä. Hansgrohella on oikeus noutaa toimitettu tuote ostajan tiloista.

2. Lisäksi Hansgrohe voi vaatia ostajalta kohtuullisen korvauksen, jos asiakkaan riski- tai vastuualueeseen kuuluvaa toimitettua tuotetta ei sen heikentymisen, tuhoutumisen tai muun syyn vuoksi pystytä luovuttamaan.

3. Hansgrohe voi myös vaatia korvausta toimitetun tuotteen hyödyntämisestä tai käytöstä, jos toimitetun tuotteen arvo on alentunut sen asentamisen päättymisen ja Hansgrohen täydellisen uudelleenkäyttöönoton välisenä aikana. Arvonalennus lasketaan toimeksiannon mukaisen kokonaishinnan ja myyntituoton tai, jos myyminen on mahdotonta, valantehneen asiantuntijan suorittaman arvion kautta saatavan markkina-arvon välisen erotuksen mukaan.

XIII. Oikeuksien ja velvollisuuksien siirtäminen

Ostajalle sopimuksen perusteella syntyvien oikeuksien ja/tai velvollisuuksien siirtäminen ei ole sallittua ilman Hansgrohen kirjallista lupaa.

XIV. Vienninvalvontamääräykset

Toimitettava tuote voi olla Saksan liittotasavallan, Euroopan unionin, Amerikan Yhdysvaltojen tai muiden valtioiden vienninvalvontamääräysten alainen. Jos toimitettava tuote viedään jossain myöhemmässä vaiheessa ulkomaille, on ostaja vastuussa lakisääteisten määräysten noudattamisesta.

XV. Suorituspaikka, oikeuspaikka ja sovellettava oikeus

1. Toimitusten ja suoritusten osalta suorituspaikka on se paikka, jossa toimitus tapahtuu tai jossa suorituksen on määrä tapahtua. Kaikkien muiden sopimuksesta syntyvien velvoitteiden osalta suorituspaikka on lähetyspaikka.

2. Mikäli edellä mainittuihin ehtoihin ei sisälly lopullisia säädöksiä, sovelletaan Saksan lakia YK:n kauppalaki poislukien.

3. Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin jäsenvaltiossa, yksinomaiseksi oikeuspaikaksi sovitaan Stuttgart (Saksa). Jos sopimuksen ostajaosapuolen kotipaikka on Euroopan unionin ulkopuolella, ratkaistaan kaikki riidat, joita ei keskinäisissä neuvotteluissa voida sopia, lopullisesti Bonnissa toimivan Saksan välimiesmenettely-yhdistyksen Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V.:n (DIS:n) välimiesmenettelysäännösten mukaisesti pois lukien yleinen oikeudenkäyntitie. Välimiesoikeus voi myös päättää, onko tämä välimiesmenettelyä koskeva sopimus pätevä.

XVI. Lisäsopimukset, osaksi pätemättömyys

1. Kaikki, mitä tämän sopimuksen toteuttamisesta on sovittu Hansgrohen ja ostajan välillä, on kirjattu tähän sopimukseen. Suullisia lisäsopimuksia ei ole.

2. Mikäli yksi tai useampi näiden toimitusehtojen määräyksistä on kokonaan tai osittain pätemätön tai tulee kokonaan tai osittain pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muiden sopimuskohtien voimassaoloon.

Hansgrohe SE

Luotettavia kumppaneja

Löydä jälleenmyyjä läheltäsi